Var gräver vi?


Gravfältet Västra Porten/Smällen är ett av Bohusläns största höggravfält, med gravar från allt från bronsålder till vikingatid. Där vi idag gräver, nedanför gravfältet, fanns tidigare ängsmark som höll på att växa igen. Det har tidigare legat en soptipp på platsen, och därför hittar vi ibland nutida skrot. I nordost avgränsas utgrävningsplatsen naturligt av en industritomt, i nordväst ligger gravfältet, och i söder ligger ett sankt område med ett dike.
Ur arkeologisk synpunkt är platsen ett uppenbart gott boplatsläge - söderläge, vattennära, väldränerat och skyddat av kullen där gravfältet ligger.
Ur studentsynpunkt är läget inte heller så dumt - nära till både pendeltågsstation och en stor mataffär!

Bakgrund – hur kommer det sig att vi gräver i Ytterby?

Göteborgs Universitets arkeologiska undersökningar började som en fråga om var staden Kungahällas äldsta lager fanns någonstans. Det medeltida Kungahälla ligger vid Nordre älv, inte långt från det nutida Kungälv, och grävdes ut under 1980-talet. Dess kulturlager är dock inte äldre än från tidig medeltid (1080 e. Kr.). Forskare tror att det måste ha funnits en kungsgård och en boplats innan staden anlades – men var?

 

I de isländska sagorna omnämns kungsgården Kungahälla, och beskrivs som en viktig politisk mötesplats där den norske, svenske och danske kungen möts flera gånger under vikingatid och tidig medeltid. Kan vi arkeologer hitta denna kungsgård, även om den inte låg på samma plats som den medeltida staden Kungahälla?

 

Doktoranden Kristina Bengtsson, som arbetar med en avhandling i arkeologi vid Göteborgs Universitet, var den första att söka efter Kungahällas tidigaste faser. År 2004 öppnade man upp en mindre yta nedanför gravfältet Smällen (RAÄ 22:1), som för övrigt är ett av Bohusläns största gravfält. Resultatet av dessa provgropar, och av de fosfatkarteringar som man också gjorde, visade att en boplats låg nedanför gravfältet.

 

De följande åren utvidgades undersökningarna, och år 2005 började GU bedriva seminariegrävningar för arkeologistudenter på boplatsen nedanför gravfältet. Sedan dess har det funnits två utgrävningsytor i Ytterby – dels Kristina Bengtssons forskningsgrävning, och dels Institutionen för Historiska studiers seminariegrävyta.


 


Välkommen!

Välkommen till bloggen Arkeologi i Ytterby! Här publicerar vi nyheter och bakgrundsfakta om de arkeologiska undersökningar som Institutionen för Historiska studier vid Göteborgs universitet bedriver i Ytterby.

Utgrävningarna i Ytterby började med doktoranden Kristian Bengtssons efterforskningar kring var kungsgården Kungahälla låg innan den medeltida staden Kungahälla etablerades vid Nordre älv. År 2005 började Institutionen för Historiska studier bedriva seminariegrävningar för b-kursstudenter i arkeologi, och för varje termin har utgrävningarna ökat i omfång.

Undersökningarna är en del av Kungahällaprojektet, vilket bland annat omfattar seminariegrävningar och sommarkurser för studenter i arkeologi. När årets undersökningar inleddes hade ca 400 kvadratmeter undersökts. Två huslämningar från förromersk järnålder (år 500-0 före Kristus) och en folkvandrings- och vendeltid (ca år 400-800 efter Kristus) har konstaterats, och för närvarande undersöker vi fler huslämningar. Inom kort kommer mer information!
Här ovan ser ni lämningarna efter Hus I, II och III såsom de såg ut under undersökningarna 2009.

RSS 2.0